Jak napisać odwołanie?

0
1281
Jak napisać odwołanie?

Czasem zdarza się sytuacja w której otrzymujemy wypowiedzenie umowy o pracę. Co się dzieje w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy jest wadliwe? Przysługuje nam odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę.

Jak napisać odwołanie? Gdzie je skierować? W jakim terminie?

Jak napisać odwołanie? Gdzie je skierować? W jakim terminie?Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę jest wadliwe, zgodnie z art. 44 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy. Skąd mamy wiedzieć, że wypowiedzenie jest wadliwe? Otóż prawodawca określił przesłanki po spełnieniu których wypowiedzenie może zostać uznane za wadliwe. Za takie uznajemy:

 • brak uzasadnienia wypowiedzenia,
 • niewłaściwe uzasadnienie wypowiedzenia – prawidłowe uzasadnienie zawiera rzeczywistą i zrozumiałą przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy,
 • naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę – przypomnieć w tym punkcie należy, że nie można wypowiadać umów o pracę m.in. pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury, pracownikowi przebywającemu na urlopie, pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym, pracownicy w ciąży.

W przypadku stwierdzenia zaistnienia przyczyny odwoławczej, poszkodowany pracownik w odwołaniu może domagać się:

 • uznania bezskuteczności wypowiedzenia,
 • przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach,
 • odszkodowania.

Powyższego może żądać wyłącznie pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Wybór roszczenia również należy do pracownika, przy czym warto przemyśleć, czy chcemy przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach w sytuacji w której z jakiś powodów pracodawca wcześniej nas zwolnił.

W przypadku wypowiedzenia umowy terminowej, pracownikowi przysługuje wyłącznie prawo do żądania zasądzenia odszkodowania.

Gdzie złożyć odwołanie?

Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego dla:

 • siedziby pracodawcy,
 • położenia zakładu pracy,
 • miejsca wykonywania pracy,
 • ewentualnie Sąd właściwego wskazanego w umowie, jeśli strony umówiły się odmiennie co do właściwości.

Wybór sądu w niniejszej sprawie zależy od pracownika.

Najważniejsze na tym etapie jest, by dochować odpowiedniego terminu do wniesienia odwołania, który wynosi 21 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.
Jednocześnie odwołanie należy opłacić, jeśli wartość przedmiotu sporu kwalifikuje się do tej opłaty.

Gdzie złożyć odwołanie?Zaznaczenia wymaga, iż w sprawach pracowniczych, w tym w sprawach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę pracownik zwolniony jest z opłaty. Chyba że wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 50.000. Jeśli wartość ta przekroczy 50 tysięcy, koniecznym staje się uiszczenie opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
W tym przypadku wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – wartość wynagrodzenia za okres sporny, jednak nie więcej niż rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

Przechodząc do tego w jaki sposób skonstruować poprawnie odwołanie do Sądu pracy, należy zauważyć, że nie jest to takie trudne, jak początkowo mogłoby się wydawać. Jednocześnie przestrzegam po raz kolejny o konieczności dotrzymania terminu do wniesienia odwołania!

Pozew musi zawierać miejsce i datę jego sporządzenia. Następnie oznaczenie Sądu i wydziału do którego jest wnoszony, np. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz adres.

W dalszej kolejności oznacza się powoda – pracownika z podaniem imienia, nazwiska i adresu pod który ma być doręczana korespondencja. Dalej oznacza się pozwanego – pracodawcę. Najbezpieczniej w tym miejscu oznaczyć go tak jak w umowie o pracę. Będziemy mieć pewność, że poprawnie oznaczymy reprezentację pracodawcy.
Kolejno zawieramy wartość przedmiotu sporu zgodnie z wcześniej przedstawionym wyliczeniem.

Pod tak sporządzanym nagłówkiem zawieramy nazwę POZEW

Teraz jest miejsce na sformułowanie naszych roszczeń. Tj. wskazania: w imieniu własnym wnoszę o:

 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne/przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach/zasądzenie na moją rzecz odszkodowania.
 • dopuszczenie i przeprowadzenie postępowania dowodowego z dowodów wymienionych w pozwie i na okoliczności tam wskazane
 • zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pod tak skonstruowaną częścią wstępną należy zawrzeć słowo UZASADNIENIE, a następnie zwięźle uzasadnić nasze żądanie zaczynając od oznaczenia, iż w danym dniu została zawarta umowa na czas oznaczony/nieoznaczony i jako dowód przedłożyć umowę. Tak samo należy oznaczyć wypowiedzenie umowy oraz wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją pracodawcy oraz dlaczego w naszym przekonaniu wypowiedzenie umowy o pracę jest wadliwe.

Po zakończeniu uzasadnienia koniecznie należy się podpisać. W przeciwnym wypadku Sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, a następnie zawrzeć listę załączników.
Tak przygotowany pozew składamy w 2 egzemplarzach w sądzie. Jeden egzemplarz jest dla Sądu, a drugi dla pozwanego i czekamy na wyznaczenie rozprawy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here